لاک نات


لاک نات یا مهره قطعه ایست که در صنایع متفاوتی مورد استفاده قرار می گیرد و کاربرد آن فیکس و محکم کردن یک قطعه هنگام اتصال به قطعه دیگر مثل کانکتور روپیچ فلکسیبل به جانکشن باکس یا لوله کاندوئیت به سینی کابل و... می باشد. لاک نات به علت داشتن آبکاری در برابر زنگ زدگی و تغییرات شیمیایی مقاوم می...
  • انواع سایز:NPT (اینچ) ، MM ، PG
  • پوشش:گالوانیزه گرم ، گالوانیزه سرد ، نیکل و کروم
  • کاربرد:فیکس کردن یک قطعه هنگام اتصال به قطعه دیگر
  • متریال:ST37

لاک نات یا مهره قطعه ایست که در صنایع متفاوتی مورد استفاده قرار می گیرد و کاربرد آن فیکس و محکم کردن یک قطعه هنگام اتصال به قطعه دیگر مثل کانکتور روپیچ فلکسیبل به جانکشن باکس یا لوله کاندوئیت به سینی کابل و... می باشد. لاک نات به علت داشتن آبکاری در برابر زنگ زدگی و تغییرات شیمیایی مقاوم می باشد. 

عنوانشرح
کاربردفیکس کردن یک قطعه هنگام اتصال به قطعه دیگر
انواع سایزNPT (اینچ) ، MM ، PG
متریالST37
پوششگالوانیزه گرم ، گالوانیزه سرد ، نیکل و کروم
   
H d D W SIZE MM TYPE
3 14.4 26 29 16 LN-300420
3 18.5 26 29 20 LN-3004021
3 23.7 34.5 38.7 25 LN-300422
3 30.3 39 43.5 32 LN-300423
4 38.3 54.2 59.2 40 LN-300424
4 48.7 60 65.2 50 LN-300425
4 61.5 68.4 75.6 63 LN-300426
5 73.3 86.5 94 75 LN-300427
5 88.3 101 101 90 LN-300428

 

H d D W SIZE PG TYPE
3 19.4 26 29 13.5 LN-300411
3 20.9 28 32.5 16 LN-300412
3 26.8 34.5 38.7 21 LN-300413
3 35.6 39 43.5 29 LN-300414
4 45.3 54.2 59.2 36 LN-300415
4 52.7 60 65.2 42 LN-300416
4 58.4 68.4 75.6 48 LN-300417

 

H d D W SIZE NPT TYPE
3 15.2 26 29 “3/8 LN-300401
3 19.7 28 32.5 ”1/2 LN-300402
3 24.9 34.5 38.7 “3/4 LN-300403
3 31.3 39 43.5 ”1 LN-300404
4 40 54.2 59.2 "1-1/4 LN-300405
4 46 60 65.2 "1-1/2 LN-300406
4 57.7 68.4 75.6 2” LN-300407
5 72.8 86.5 94 "2-1/2 LN-300408
5 85.6 101 106.5 "3 LN-300409
5 111.3 130 137 "4 LN-300410

 

 

لاک نات یا مهره قطعه ایست که در صنایع متفاوتی مورد استفاده قرار می گیرد و کاربرد آن فیکس و محکم کردن یک قطعه هنگام اتصال به قطعه دیگر مثل کانکتور روپیچ فلکسیبل به جانکشن باکس یا لوله کاندوئیت به سینی کابل و... می باشد. لاک نات به علت داشتن آبکاری در برابر زنگ زدگی و تغییرات شیمیایی مقاوم می باشد. 

عنوانشرح
کاربردفیکس کردن یک قطعه هنگام اتصال به قطعه دیگر
انواع سایزNPT (اینچ) ، MM ، PG
متریالST37
پوششگالوانیزه گرم ، گالوانیزه سرد ، نیکل و کروم

   
H d D W SIZE MM TYPE
3 14.4 26 29 16 LN-300420
3 18.5 26 29 20 LN-3004021
3 23.7 34.5 38.7 25 LN-300422
3 30.3 39 43.5 32 LN-300423
4 38.3 54.2 59.2 40 LN-300424
4 48.7 60 65.2 50 LN-300425
4 61.5 68.4 75.6 63 LN-300426
5 73.3 86.5 94 75 LN-300427
5 88.3 101 101 90 LN-300428

 

H d D W SIZE PG TYPE
3 19.4 26 29 13.5 LN-300411
3 20.9 28 32.5 16 LN-300412
3 26.8 34.5 38.7 21 LN-300413
3 35.6 39 43.5 29 LN-300414
4 45.3 54.2 59.2 36 LN-300415
4 52.7 60 65.2 42 LN-300416
4 58.4 68.4 75.6 48 LN-300417

 

H d D W SIZE NPT TYPE
3 15.2 26 29 “3/8 LN-300401
3 19.7 28 32.5 ”1/2 LN-300402
3 24.9 34.5 38.7 “3/4 LN-300403
3 31.3 39 43.5 ”1 LN-300404
4 40 54.2 59.2 "1-1/4 LN-300405
4 46 60 65.2 "1-1/2 LN-300406
4 57.7 68.4 75.6 2” LN-300407
5 72.8 86.5 94 "2-1/2 LN-300408
5 85.6 101 106.5 "3 LN-300409
5 111.3 130 137 "4 LN-300410